Home

Behandling etter hjerneslag

Et hjerneslag er en alvorlig tilstand og krever akutt behandling på sykehus. Ved mistanke, bør man straks ringe 113 for raskest mulig behandling Smedslund G, Myrhaug HT, Hov L, Kirkehei I. Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag. Rapport fra Folkehelseinstituttet - 2016. ISBN 978-82-8082-746-3 www.kunnskapssenteret.n Hjerneslag - blodpropphemmende behandling etter hjerneslag som skyldes blodpropp. Kvalitetsindikator. Hjerneslag - behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag. Kvalitetsindikator. Hjerneinfarkt - trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen. Kvalitetsindikator Ingen hjerneslag er helt like, derfor er det viktig å tilpasse opptreningen til hver enkelt. Målet med rehabiliteringen må være at skadene etter hjerneslaget skal bli så små som mulig, og at du skal bli mest mulig uavhengig av hjelp fra andre etter et slag. Disse vil hjelpe deg i rehabiliteringen

Hjerneslag - behandling - Helsebiblioteket

Rehabilitering etter hjerneslag 5. Forkortelser 6. Metode og prosess 1. Behandlingskjeden ved hjerneslag Organisering Akuttfasen - undersøkelse og behandling ved hjerneslag Prehospital fase, behandling under transport. Hvert år rammes 12 000 mennesker i Norge av hjerneslag. For mange av dem forandres livet i tiden etterpå: En av tre opplever depresjon, nesten like mange angst. Frykt for å dø av et nytt hjerneslag, bekymringer for framtida og for økonomien når de ikke kan gå tilbake til jobb, kan bli hemmende for å leve et normalt liv av hjerneslag •Antallet hjerneslag vil kunne øke med 50 % de neste 20 årene fordi det blir flere eldre. •Dette koster 600 000 per pasient •De kostnadsestimater som foreligger tyder på at hjerneslag fører til en samlet årlig kostnad på 7-8 milliarder kroner Hilde Risvoll , 17.06.14 Trisykliske antidepressiver har best dokumentasjon ved smerte etter hjerneslag, og gabapentin/pregabalin mot smerte ved ryggmargskade . Trisykliske antidepressiver, opioider, gabapentin og pregabalin har vist relativt lik smertestillende effekt ved de fleste typer nevropati, med unntak av trigeminusnevralgi, kronisk radikulopati, hivnevropati og cytostatikaindusert nevropati ( 12 )

Hjerneslag, behandlingsopplegget - NHI

Hjerneslag, tidlig behandling - NHI

Hjerneslag, behandling Hjerneslag, behandling Det er to hovedårsaker til hjerneslag: hjerneinfarkt og hjerneblødning. Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Mange kan reddes De aller fleste kommer hjem til egen bolig etter et hjerneslag,. Behandling. Hjerneinfarkt og hjerneblødning behandles forskjellig. Etter et hjerneinfarkt er målet å få tilbake blodtilførsel i hjernen så fort som mulig. Dette gjøres ved å gi medisiner som aspirin eller TPA, et stoff som bryter ned blodpropper. Denne må gis intravenøst innen 4.5 timer etter at symptomene begynner Behandling og prognoser. Synsforstyrrelser etter hjerneslag avdekkes i liten grad og vies ikke mye oppmerksomhet i rehabiliteringsapparatet. Kartlegging av synsfunksjonen skjer gjennom avanserte tester i et samarbeid mellom øyelege, spesialist i hjerneskade, synspedagog og optiker Kostnadene knyttet til behandling, rehabilitering og pleie er nærmere seks milliarder kroner i året. Siden tallet på eldre i samfunnet øker sterkt, vil tallet på pasienter med hjerneslag også øke. Tidlig mobilisering og planmessig rehabilitering er avgjørende for å oppnå gode behandlingsresultater av hjerneslagrammede De nasjonale retningslinjene for behandling og rehabilitering etter hjerneslag sier at pasienter med synsvansker etter slag bør henvises til synspedagog. Men behovet er ikke dekket. Høgskolen i Bergen gir utdanning for synspedagoger i synets nevrologi for at kunnskapen om slike vansker skal bli bedre

Hjerneslag - Helsedirektorate

 1. Her kan du lese om de psykiske utfordringene etter hjerneslag. Om du raskt mister konsentrasjonsevnen eller opplever at det er vanskeligere enn før å se sammenhenger, kan du få noen gode råd her: Kognitive problemer etter hjerneslag. Per-Kristian Foss fikk hjerneslag i 2012. Se intervju hvor han forteller om sine erfaringer
 2. Rehabilitering etter hjerneslag (hjerneblødning, hjerneinfarkt) Behandling og opplæring foregår i trygge og tilrettelagte omgivelser. Hensikten er å øke selvhjelpsferdigheter, og fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre egne liv
 3. Behandling etter akuttfasen. Behandling med medisiner starter alltid på sykehus. Det finnes ingen medisiner mot skadene i hjernen, men det finnes medisiner som kan bidra til å forhindre nye slag. Ved hjerneslag forårsaket av en blodpropp anbefales blodfortynnende medisiner. Blodfortynnende medisiner vil forebygge mot nye hendelser
 4. Et hjerneslag resulterer ofte i fysiske utfall slik som muskelsvakheter, lammelser og balanseproblemer. Uheldigvis er det noen som også opplever smerter. Dette faktaarket tar for seg noen årsaker til smerte etter hjerneslag og hva slags behandling som er tilgjengelig. Hjerneslag medfører skader på hjernens normale funksjoner

Rehabilitering etter hjerneslag LHL Hjerneslag

 1. Etter eventuell trombolytisk behandling dreier behandlingen seg om rehabilitering og opptrening og legemiddelbehandling, for å forebygge mot nye hjerneslag. Det er flere ulike legemidler som kan brukes
 2. Kosthold etter hjerneslag Endringer i kosthold etter hjerneslag kan være avgjørende for mange, spesielt om man utvikler dysfagi. Det anbefales at personer med tygge- og svelgevansker skal spise konsistenstilpasset kost, nærmere bestemt geleringskost ((Findalen, A. & Arsky, G. (2012)
 3. Behandling ved akutt hjerneslag har gjennomgått en rivende utvikling i de senere år. Ettersom indremedisinere står for en vesentlig del av akutt slagbehandling i Norge, er det viktig at norske indremedisinere følger med på utviklingen og er oppdaterte, slik at de fortsatt kan tilby god behandling ved akutt hjerneslag
 4. Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus. Gå til kurset Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter

Fysioterapeuten bør starte behandling etter hjerneslag allerede fra dag én fordi trening av paretiske muskler gjør at det opprettes nye forbindelser mellom hjernenerveceller. Selv pasientens minste bevegelser eller intensjon om bevegelser, er med på denne oppbyggingen (1) Tretthet etter hjerneslag gjør at man fort blir trist eller nedstemt. Pasienter med mindre alvorlig hjernesleg kan bli sendt hjem og motta behandling hjemstedetsamtidig som de er under behandling /tilsyn av sin fastlege I ny retningslinje for behandling og rehabilitering etter hjerneslag forventes det at man etablerer ambulante team innen rehabilitering i alle helseforetak (1). Man ønsket en erfaring med dette. Organisering av tjenestene med overføringsrutiner mellom slagenhet og kommuner måtte gjennomgås

Optimalisering av gangfunksjon etter hjerneslag er en sentral utfordring i fysioterapi i slagenhet, da gangfunksjon er nært relatert til selvstendighet i dagliglivet (1). Hjerneslag medfører endringer på kroppsfunksjons- og kroppsstrukturnivå og gir ofte konsekvenser for samspillet mellom stabilitet og mobilitet i ulike kroppsområder, samt om og hvordan gange kan utføres (1, 2) Siden hjerneslag vil si at blodforsyningen til hjernen er redusert, er det viktig at man får rask behandling på sykehus for å begrense hjerneskaden som kan oppstå. Hvis hjerneslaget skyldes en blodpropp (trombose eller emboli), finnes det en behandling som løser opp blodproppen hvis den iverksettes innen 4,5 timer etter at pasienten fikk slag Hjerneslag- tverrprofesjonell behandling, rehabilitering og kunnskapsutvikling Ofte stilte spørsmål Svar på det du lurer på som ny studen

Her kan du lese om hvordan hjerneslag behandles på sykehuset. Akutt behandling av hjerneblødning på sykehus. Pasienter med hjerneblødning deles i to grupper etter hva slags blødning man ser på en CT- røntgenundersøkelse. Hvis det er en blodansamling som øver trykk på hjernen kan det være; behov for nevrokirurgisk behandling (operasjon) Etter . Behandlingen innebærer en relativt liten risiko for hjerneblødning (2-5%), men for sikkerhets skyld anbefales sengeleie inntil det er blitt foretatt nye CT-bilder av deg. CT-kontroll blir tatt etter 12 - 24 timer. Dette for å kontrollere at det ikke har oppstått en blødning før du får videre blodfortynnende behandling Medikamentell behandling kan ha effekt på alvorlig depresjon etter hjerneslag, men evidensen er svak (15) og bivirkningene mange (16,17). For mildere depresjon finnes det ingen evidens for medikamentell behandling

_1

Hjerneslag, behandling på Rikshospitalet Behandlingsprogram, Nevrologisk avdeling Mange får svelgvansker etter hjerneslag. Hvis det ikke blir tatt hensyn til svelgvanskene, er det stor risiko for å få lungebetennelse som vil forlenge restitusjonen Risikofaktorene for hjerneslag er de samme som for mange andre alvorlige sykdommer, som for eksempel en del krefttyper, demens og andre hjerte- og karsykdommer. Dette kan du gjøre for å redusere risikoen for hjerneslag: Mål blodtrykket hos legen din jevnlig og få behandling hvis det er for høyt. Stump røyken hvis du røyker - Dagens behandling av hjerneslag handler om å gjøre rask og god nok diagnostikk til at flest mulig med hjerneinfarkt får persontilpasset revaskulariserende behandling. Tiden er kritisk, men for noen få kan det være mye hente med behandling etter mange timer, poengterer Aamodt. Norsk studie på C For fastleger ved mistanke om hjerneslag: Innleggelse i sykehus: RØD respons: Alle pasienter med akutte slagsymptomer som kan nå fram til sykehuset innen 4 timer fra symptomdebut, kan være aktuelle for behandling med trombolyse eller endovaskulær behandling. Disse skal innlegges direkte på raskeste måte etter varsling av AMK som utløser trombolysevarsel til trombolyseteamet på sykehuset Trombolytisk behandling kan kurere skadene ved et hjerneslag. Likevel er det mindre enn to prosent av pasientene som får denne behandlingen

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og

Ved hjerneslag forårsaket av blodpropp (iskemisk hjerneslag eller hjerneinfarkt) bør blodproppløsende behandling (trombolyse) gis så raskt som mulig, og innen 4,5 timer etter symptomdebut. Dersom hjerneslaget er forårsaket av en hjerneblødning kan trombolyse gi livstruende komplikasjoner og er derfor kontraindisert Trombolytisk behandling gitt mellom tre og fem timer etter hjerneslag er kostnadseffektivt i Kunnskapssenterets analyser, men bør vurderes nøye i et etisk perspektiv fordi slik behandling ser ut til å medføre både kortere forventet levetid og lavere livskvalitet sammenlignet med ingen trombolytisk behandling

SPØRSMÅL: Kolesterolsenkende medisiner ved hjerneslag, hvilke medisiner er anbefalt og i hvilke doser? Er det forskjell på ulike typer kolesterolsenkende? SVAR: Spørsmålet ble besvart per telefon. I de nasjonale retningslinjene for behandling av hjerneslag står det at pasienter med hjerneinfarkt/TIA og LDL høyere enn 2,0 mmol/l bør tilbys statinbehandling Silje Holt Jahr planlegger å ta en doktorgrad på dette prosjektet, og mener at det er et mål å kunne forutsi hvilke pasienter som utvikler epilepsi etter et hjerneslag og hvordan denne epilepsien arter seg, for å kunne gi bedre oppfølging av denne pasientgruppen og best mulig behandling Vart ufør etter treig hjerneslag-behandling Hadde Lin Iren Giske Andersen fått hjerneslag i dag, hadde ho truleg aldri vorte ufør. Stavanger universitetssjukehus har nemleg vorte raskast i.

Hvordan mestre livet etter hjerneslaget

Lær hvordan rehabilitering etter hjerneslag kan forbedre funksjonelle ferdigheter. Julian Breuer, Sjefsfysioterapeut ved NiB Köln deler sin kunnskap og erfaring med oss i denne artikkelen. NiB Köln er et av Tysklands fremste rehabiliteringssentre for pasienter som har fått hjerneslag, ryggmargsskade, multippel sklerose eller andre nevrologiske lidelser og sykdommer Hjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i.. Et hjerneslag (medisinske synonymer: apoplexia cerebri, apoplexi, cerebralt insult), også bare kalt «slag», er en felles betegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning. Det er den andre hyppigste dødsårsak av alle sykdommer, og en av de viktigste sykdomsårsakene til alvorlig invaliditet i den vestlige verden.Årlig rammes 15 000 personer av hjerneslag i Norge, hvorav 12 000 er nye. behandling, jo bedre er mulighetene for et godt resultat. Mistenker man et hjerneslag skal man derfor ringe medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart. De aller fleste hjerneslag vil kunne fanges opp ved å bruke de enkle grepene gjennom SOS-huskeregelen. Det typiske for et slag er at det oftest rammer den ene halvdelen av kroppen

Akutt iskemisk hjerneslag: Behandling skal kun gis under ansvar og oppfølging av lege med utdannelse og erfaring innen nevrovaskulær behandling. Behandling må startes så tidlig som mulig innen 4,5 timer fra symptomdebut. Skal ikke gis ved behandlingsstart etter 4,5 timer fra symptomdebut pga. mulig negativt nytte-risikoforhold Når et hjerneslag rammer, teller hvert minutt. Blodproppløsende behandling må gis raskt etter slaget er oppstått for at det skal ha effekt eRehabilitering etter hjerneslag eRehabilitering er et veiledet Tilbudet er ikke ment å erstatte annen rehabilitering eller behandling, men er utviklet for å gis som supplement til de ordinære tjenestene. Innholdsoversikt. Kurset henvender seg først og fremst til personer som har hatt lette eller moderate hjerneslag

Medikamentell behandling av nevropatisk smerte

Utmattelse er det vanligste symptomet tre måneder etter hjerneslag og har negativ innvirkning på den enkeltes funksjon, rehabilitering og livskvalitet. Til tross for dette mangler vi i dag kunnskap om utvikling og behandling av utmattelse etter hjerneslag Effektiv behandling Randi Jensen har vært til to kontroller etter hjerneslaget, og skal til ny kontroll om noen måneder. - Jeg er ikke engstelig for å få et nytt hjerneslag, men det hender jo at jeg tenker på hvordan det ville ha gått dersom jeg ikke hadde kommet meg til lege. Jeg kjente meg jo egentlig ikke dårlig og behandling etter et hjerneslag. Anbefalinger - prehospital behandling Grad Nivå. Pasienter med symptomer på akutt hjerneslag bør umiddelbart innlegges A 1a. sykehus med slagenhet for diagnostikk, akutt behandling og rehabilitering. En standardisert og validert test som FAST anbefales som et hjelpemiddel *

Hjerneslag - forebygging av nye slag - Helsebiblioteket

Studier av hjerneslag og behandling vinner topp utmerkelser på kanadiske hjerneslagskongress /2019 den ene som måler hjernens evne til å komme seg etter hjerneslag, og den andre et verktøy for å forutsi kliniske utfall etter hjerneslag - ble hedret for deres nyskapning og innvirkning på den kanadiske hjerneslagskongressen i 2012 Hjerneslag utvikles over minutter eller timer og kan komme tilbake etter en fase med bedring. Hjerneblødning Forskjellen er at hjerneblødning ofte inntreffer veldig raskt og plutselig, fører gjerne til nedsatt bevissthet og har høyest dødelighet av de forskjellige mekanismene Alternativ B: Utvidet måling uten GTT for innsatsområdet behandling av hjerneslag 03.02. Andel pasienter med akutt hjerneslag som legges på slagenhet etter ankomst i akuttmottak per halvmåned (Prosessmåling) Formål: Alle pasienter med akutt hjerneslag med diagnosekodene I61 (Hjerneblødning), I6

Hjerneslag - Felleskataloge

Det er det paradoksale - når du virkelig trenger hjelp, greier ikke hjernen selv å forstå at du må ringe etter hjelp, sier Krogseth. Hjerneslag er alvorlig og mange får problemer i ettertid Forskjeller i hjerneslag-behandling - her kommer du raskest på sykehus. Får du hjerneslag, havner du raskere i en sykehusseng i Volda, Stavanger og Flekkefjord enn i Oslo

Synsproblemer etter hjerneslag blir overset

Kun 5 prosent får nemlig kvalifisert legehjelp innen de tre første timene etter at symptomene viser seg. - Det vi starter opp nå, er den første store nyheten innen behandling av hjerneslag på flere tiår. For 30 år siden var det lite vi kunne gjøre for pasienter med hjerneslag hjerneslag definerer en slagenhet som en organisert behandling av pasienter med hjerneslag i en geografisk avgrenset enhet med faste senger, bemannet med et tverrfaglig spesialopplært personale og med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling og tidlig rehabilitering

Du kan følge presentasjonen av blant andre hjerneslag-dataene mandag formiddag her. Indredavik sier det går den riktige veien med norsk hjerneslag-behandling. - Det har skjedd endringer på flere områder. Det viktigste, og det som har størst effekt er at 93 prosent nå behandles i slagenhet Behandlet i slagenhet etter akutt hjerneslag 95,1 % av pasientene med akutt hjerneslag behandles i slagenhet. Målet er at alle pasienter med akutt hjerneslag bør behandles i en slagenhet som kombinerer akutt behandling og rehabilitering. I klinisk praksis er målet 90 % og dette målnivået er også samordnet med Sverige og Danmark

behandling av hjerneslag Revidert og lansert vinteren 2018 Innføring av pakkeforløp -fase 1 + 2 Økt krav til dokumentasjon, tidsforløp og kvalitetssikring Fase 2 involverer både helseforetakene og kommunehelsetjeneste I tillegg kommer 100 timer dokumentert praksis innen synsrehabilitering etter hjerneslag eller andre cerebrale synsvansker. Planlegging, for- og etterarbeid er inkludert i de 100 timene, som gjerne kan utføres på eget arbeidssted. Emneplaner. Emneplan for Synsrehabilitering etter hjerneslag og andre hjerneskader - del Tangerte rekord for behandling av hjerneslag 15. november 2019 Oppdatert: 14:51 / 25 november, 2019 Per-Christian Johansen, kommunikasjonsrådgiver Den rekordraske trombolyseinnsatsen ble markert med kake og gratulasjoner til de involverte nylig

Hjerneslag oppstår brått og er forårsaka av ein blodpropp eller ein blødning i hjernen. Dette fører til at delar av hjernen får for lite eller ingen tilførsel av oksygen, noko som gjer at hjerneceller døyr. Dei vanlegaste utfalla etter hjer.. For fastleger ved mistanke om hjerneslag Innleggelse i sykehus: RØD respons: Alle pasienter med akutte slagsymptomer som kan nå fram til sykehuset innen 4 timer fra symptomdebut, kan være aktuelle for behandling med trombolyse eller endovaskulær behandling.Disse skal innlegges direkte på raskeste måte etter varsling av AMK som utløser trombolysevarsel til trombolyseteamet på sykehuset - Hjerneslag kommer i ulike former og hver enkelt vil kunne oppleve det på sin måte. Mange problemstillinger kan oppstå når det gjelder livet med hjerneslag, sier Mathisen. Han forteller at konsekvensene av et slag blant annet er avhengig av type slag, hvor raskt du får hjelp, samt hvilken behandling og rehabilitering du får og resultatet av denne

Hjerneslag - Nasjonalforeningen for folkehelse

Intravenøs trombolytisk behandling forbedrer prognosen betydelig, og tidlig behandling er avgjørende. I juni 2016 ble en CT-skanner installert på Hallingdal sjukestue, Ål, og sjukestuen tilbyr CT undersøkelse og trombolytisk behandling til pasienter med iskemisk hjerneslag Det tek for lang tid før mange tek kontakt med lege. Meir enn 90 % av pasientane overlever eit hjerneslag. Det er viktig å kome raskt til sjukehus for å redusere hjerneskaden og dermed oppnå best mogleg funksjon etter slaget. Hjerneslagpasientar skal raskt til sjukehus for undersøking og behandling behandling umiddelbart for å gjen­ opprette blodsirkulasjonen og begrense skaden i hjernen. I noen tilfeller kan denne behandlingen også hindre at det blir skade. Effekten av behandlingen er størst om den gis så tidlig som mulig etter symptomdebut. Hva er hjerneslag? Hjerneslag er en plutselig skade i hjernen på grunn av akutt stopp Etter vår vurdering er det viktig at relevant utgreiing og behandling blir sett i verk så raskt som råd også for pasientar med (mistanke om) hjerneslag som ikkje kan få trombolysebehandling» (Samlerapport etter tilsyn med Helse Vest)

Observasjon, utredning og behandling de første 24 timene etter innleggelse på sykehuset. Tidlig rehabilitering. Forebygging av komplikasjoner og nye hjerneslag. Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Hva tilsynet omfatte I Norge er det omtrent 13 000 hjerneslag per år, og man forventer en økning av forekomsten grunnet en aldrende befolkning. 75 % er førstegangsslag, 25 % residivslag. På tross av 30-dagers overlevelse etter hjerneslag på >85 % dør om lag 2000 personer av slag hvert år

Video: Hjerneslag - Behandling - Årsake

Hjerneslag - NHI

Behandling Slagorde

HJERNESLAG. Rammer årlig ca. 15.000 personer - mellom 500-600 i Agder (NHR) Tredje hyppigste dødsårsak i Norge. Største årsak til varig funksjonshemming hos voksne (Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Sykehuset Innlandet har i flere år hatt lav andel overlevende etter hjerneslag og ifølge GD blant de dårligste i landet. For å bedre på dette dårlige resultatet, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som har anbefalt at det opprettes 2 behandlingssteder som tilfredsstiller kravene fra Helsedirektoratet hvor av ett, Lillehammer, skal ha en spesialavdeling for mer avansert behandling 4. Er det flere som får behandling med trombolyse? Flere ringer 113. Hjerneslagsregisterets konklusjoner etter evalueringen er at kampanjen har hatt god effekt. Av de som før kampanjen ikke hadde kjennskap til symptomer på hjerneslag, har andelen som har kunnskap økt med 8% etter kampanjen Ifølge statistikk rammes cirka 12.000 personer i Norge hvert år og hjerneslag er en av de sykdommene som flest dør av. Med rask og etter hvert bedre medisinsk behandling overlever flere samtidig som flere utskrives uten alvorlige synlige symptomer

 • Morbus fabry haut.
 • Ddw vragen extreem.
 • Barneseng bil.
 • Fränkischer tag redaktion.
 • Ultra europe 2018.
 • Helium spekter.
 • Tidlig ultralyd oslo city.
 • Solgjerde pris.
 • Trondheim karate.
 • Tvsurf svindel.
 • Flug köln alicante norwegian.
 • Lis1 stillinger.
 • How many speak irish gaelic.
 • Barokken oppgaver.
 • Brezel rezept ohne hefe.
 • Djatlow pass ähnliche fälle.
 • Jeg vil ikke være mamma.
 • Gestüt lerchenhof sport und freizeit mit pferden münsingen.
 • Golf modeller.
 • Bodyguard spray.
 • Utvendig hemoroider.
 • Wefut draft fifa 18.
 • Otres beach cambodia.
 • Slyngevugge nyfødt.
 • Kjøp hamster.
 • Hva skjedde i 2008.
 • Mondfinsternis 2018 österreich.
 • Kjoler fra koko.
 • Perspektiver påbygging.
 • Hund på buss.
 • Ling ling oslo anmeldelse.
 • Heidi serie neu.
 • Victoria film analyse.
 • Oriental katter.
 • Youtube converter mp3.
 • Selmer super action 80 tenor.
 • Lucky strike pris sverige.
 • Bismarckstraße würzburg parken.
 • Flexit ventilasjon service.
 • Winora jamaica damen.
 • Allergi sigarettrøyk.