Home

Force majeure klausul eksempel

En force majeure-klausul bør ta høyde for konkrete risikofaktorer for den enkelte kontrakt. Som et eksempel bør en kontrakt om leveranse av lakseyngel si noe om faktorer som lus eller andre sykdommer som force majeure-hendelser Dersom kontrakten har en force majeure-klausul, Ved pålegg fra myndigheter som umuliggjør gjennomføring av avtalen, som for eksempel forbud mot å oppholde seg sammen med andre/portforbud og avtalen dermed ikke er mulig å gjennomføre for eksempel som følge av permitteringer etter slike myndighetspåbud,. Force majeure (av lat. casus fortuitus, større krefter) handler om særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.. Force majeure er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse utenfor partenes kontroll, som. Force majeure er en vanlig klausul i kontrakter, Som et eksempel kan nevnes at utenlandsreiser ikke kan gjennomføres og at arbeidstakere blir pålagt karantene av myndighetene. Er du bekymret for at du får et tap som følge av koronautbruddet anbefaler vi at du sjekker om du har en forsikring som kan dekke noe av tapet Tradisjonelle eksempler på force majeure-hendelser er krig, opprør, blokader, jordskjelv, branner, streiker og lock-outer. Inntrer en hendelse som må karakteriseres som force majeure, er hovedvirkningen at den rammede parts kontraktsforpliktelser suspenderes så lenge force majeure-hendelsen varer ved

Koronautbruddet og force majeure - oppdatert 02

 1. Ved force majeure klausul i avtalen sikrer avtalepartene seg fra å oppfylle en urimelig tyngende avtale når det har oppstått en ekstraordinær situasjon. Typiske eksempler på force majeure begivenheter er streik, vulkanutbrudd, flom, jordskjelv krig osv. Eksemplene viser at det både kan være natur- og menneskeskapte hendelser
 2. Som eksempel på betydningen av sted: En regelrett storm kan utgjøre force majeure i Oslo, men neppe i Ålesund. Krigshandlinger er ekstraordinært i Norge, men ikke i Ukraina. I betydningen av tid ligger at hva som defineres som ekstraordinært kan være raskt omskiftelig
 3. eksempler på force majeure-hendelser inkluderer krig, opprør, invasjoner, blokader, jordskjelv, ekstremvær, brann, bestemt force majeure-klausul dersom leverandøren i en kontrakt hvor kunden har implementert slike begrensninger, påberoper seg de samme eller lignende begrensningene
 4. dre kontrakten angir noe annet vil partene i utgangspunktet selv måtte bære kostnader som påløper i forbindelse med en force majeure-situasjon
 5. Regulering av force majeure forekommer i mange ulike sammenhenger, her er noen eksempler: - Eksplisitt regulering i form av en force majeure klausul, som både bør si noe om hva som vil utgjøre force majeure og hva konsekvensen av force majeure er

Force majeure er et fransk uttrykk, og en slik klausul innebærer at en ytre, plutselig og ekstraordinær begivenhet kan frita en part fra å oppfylle sin kontraktsmessige forpliktelse. Utgangspunktet etter norsk rett er at en kontraktsforpliktelse ikke faller selv om det oppstår hindringer som man ikke har forutsett I dag har FLO rammeavtaler innen alle typer forsyninger, inkludert sanitetsmateriell som Antibac, medisiner, og forbruksmateriell til elektromedisinsk materiell som for eksempel respiratorer. Kommunikasjonssjef i FLO, Hans Meisingset, opplyser til Forsvarets forum at det i deres standard rammeavtaler er inntatt en såkalt «force majeure»-klausul Force majeure (fransk for «større kraft, overmakt») er en vanlig klausul i kontrakter som i utgangspunktet løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll - som flom, krig, opprør og naturkatastrofer - hindrer en eller begge parter i å gjennomføre forpliktelser foreskrevet i kontrakten Typiske eksempler på force majeure er brann, krig, naturkatastrofer etc. De fleste IT-kontrakter har bestemmelser om hva man gjør i slike situasjoner. Formålet med en force majeure-klausul er å beskrive hvordan partene skal forholde seg ved helt ekstraordinære hendelser, og hvordan risikoen fordeles mellom partene Påberoper man seg de ulovfestede prinsippene for force majeure, anbefaler vi at det gis skriftlig varsel så hurtig som mulig og at varselet som et minimum inneholder en beskrivelse av situasjonen og force majeure-begivenheten, og at det gis et overslag over hvor lenge man antar at man ikke vil være i stand til å oppfylle sine avtaleforpliktelser som følge av force majeure

10 spørsmål og svar om force majeure - bdo

 1. I de standardkontrakter vi viser til nedenfor er force majeure-klausuler en del av kontrakten. Det kan nevnes at i britisk-amerikansk rett foretrekker man å snakke om «Acts of God» snarere enn force majeure. «Acts of God» omfatter imidlertid atskillig færre begivenheter enn en force majeure-klausul. Oppsigelse av kontrakte
 2. Det kan imidlertid tenkes at force majeure situasjonen medfører problemer med å oppfylle en pengeytelse. Den part som skal levere en vare eller stille for eksempel et husrom eller lokale til rådighet, leverer som normalt, men den annen part klarer ikke å levere sin ytelse som er betaling for varen eller tjenesten
 3. Tolkningen av eventuelle force majeure-klausuler i avtalen vil ha stor betydning for hvilket ansvar hver av partene kan pålegges for den andres tap. Noen avtaler inneholder imidlertid ingen slik klausul og da blir det et spørsmål om force majeure likevel kan påberopes. Det naturlige er da å se hen til bakgrunnsretten

Force majeure - Jusleksikon

Kontraktsbasert «revisjon» -force majeure-reguleringer •Force majeure-klausultype I: NS 8407 pkt. 33.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure «Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så so Force majeure gir derimot ikke bedriften rett til å kreve betalt for det som ikke ble levert, og vil neppe hjelpe den bedrift som ikke har penger til å betale. Force Majeure i ulike avtaleforhold Hvis den ene parten er forbruker , er kontrakten normalt regulert av tvingende lov, f.eks. forbrukerkjøpsloven eller pakkereiseloven, som har som hovedformål å beskytte forbrukeren Det kan riktignok være mulig å påberope seg force majeure uten at dette er direkte regulert i kontraktsvilkårene, for eksempel ved henvisning til lovregler eller rettspraksis, men fravær av (eller en uklar) force majeure-klausul kan by på en rekke utfordringer, særlig hva gjelder grensene for ansvarsfriheten Force majeure reguleres oftest ved, at man indsætter en klausul i sin kontrakt, der beskriver, hvilke forhold der konkret kan betegnes som begivender, der udløser force majeure. Se efter om din aftale indeholder et afsnit om force majeure og om det specifikt har afskrevet sundshedskriser/epidemier som force majeure-begivenhed Virkninger av force majeure. Dersom vilkårene for force majeure er oppfylt, er kontraktsmotparten normalt avskåret fra å gjøre gjeldende en rekke misligholdsbeføyelser, som for eksempel krav om dagmulkt og krav om erstatning, til tross for at kontrakten ikke oppfylles som avtalt. Merk at avtalen ofte vil regulere rettsvirkningene av force.

Force Majeure: Covid 19 og erstatning - Codex Advoka

 1. - Det finns ingen lagreglering av force majeure, utan utgångspunkten är parternas avtal. Om ni såsom köpare eller säljare inte kan prestera och det beror på ett hinder som ligger utom er kontroll, så bör ni alltid granska avtalet för att se om det finns någon force majeure-klausul, inleder Johan
 2. Force majeure defineres normalt som en udefrakommende og uventet begivenhed, som ikke kan afværges, og som gør, at en aftalepart hindres i at opfylde sine kontraktforpligtelser. At en force majeure-begivenhed foreligger indebærer, at en aftalepart kan blive fri for ansvar, hvis begivenheden indebærer, at aftaleparten bliver forhindret i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen
 3. Eksempler på hendelser som er force majeure er typisk krig, jordskjelv, flom, opprør, generalstreik mv. Hvis forholdene ligger utenfor partenes kontroll og forutsetninger i slik grad at det kan betegnes som force majeure, suspenderes partenes oppfyllelsesansvar
 4. I dag har FLO rammeavtaler innen alle typer forsyninger, inkludert sanitetsmateriell som Antibac, medisiner, og forbruksmateriell til elektromedisinsk materiell som for eksempel respiratorer. Kommunikasjonssjef i FLO, Hans Meisingset, opplyser til Forsvarets forum at det i deres standard rammeavtaler er inntatt en såkalt «force majeure»-klausul
 5. Den siste tiden er det skrevet en rekke artikler om konsekvensene av Koronaviruset (Covid-19) for bygge- og anleggsbransjen. Det har særlig vært fokus på partenes rettigheter og plikter ved force majeure
 6. kan ligne force majeure - klausuler.36 Det finnes dertil eksempler på klausuler som kombi-nerer de to typene.37 Som regel er imidlertid force majeure - klausulene strengere med hen-syn til vilkårene for anvendelse.38 Den største ulikheten ligger nok likevel på rettsvirk
 7. For eksempel kan en slik klausul benyttes for å utsette en parts forpliktelser i det tidsrommet som force majeure-begivenheten varer. Hva som utgjør en force majeure-begivenhet vil avhenge av hvordan begrepet er definert i avtalen

Force majeure klausul. En force majeure-klausul er designet for å beskytte mot unnlatelse av å utføre avtaleforpliktelser forårsaket av uunngåelige hendelser utenfor en parts kontroll, for eksempel naturkatastrofer. Force majeure-klausuler brukes først og fremst for å identifisere omstendigheter der utførelse av kontrakt kan tilgiEt eksempel:. Force majeure er fransk og betyr massiv kraft. Utbruddet av Koronaviruset (covid-19) har utvilsomt hatt store konsekvenser for både befolkningen og verdensøkonomien. Over hundre millioner mennesker har sittet i karantene og antall døde er i skrivende stund estimert til rundt tre tusen. Flere land innfører strenge kontroller av reisende fra Kina og andre land som er hardest rammet av.

Hvorfor bør du ta med en force majeure klausul i en avtale

 1. Force majeure har ikke noe bestemt innhold, men man tenker typisk på situasjoner som en leverandør ikke har kontroll over, for eksempel krig, naturkatastrofer, streik og importrestriksjoner. Det er situasjoner som kan hindre leverandøren i å levere det som er avtalt
 2. - force majeure-reguleringer •Force majeure-klausultype I: NS 8407 pkt. 33.3 Partenes krav på fristforlengelse på grunn av force majeure «Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hindres av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige påbud og forbud, streik, lockou
 3. Eksempler på slike ekstraordinære hendelser utenfor en parts kontroll kan typisk være krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, Det kan f.eks. være at partene har inntatt en force majeure-klausul i avtalen som må anses å omfatte pandemier/hendelser som koronaviruset
 4. delig erfaring kunne have sikret opfyldelse. De fleste retssystemer indeholder regler om, at force majeure kan medføre ansvarsfritagelse, hvis nærmere subjektive.
 5. nelige kontraktsrettslige prinsipper. Når det gjelder korona, nevnes epidemier/pandemier som eksempler på force majeure i mange sammenhenger
 6. ologi, er force majeure også en klausul i kontrakten som gir festen rett til å stoppe eller suspendere handlingene dersom det oppstår hindringer som går utover deres kontroll. La oss prøve å gi et eksempel som er nært og forståelig for alle
 7. Force majeure vil kunne ha betydning i det fleste erstatning/forsikringsforhold. Dersom en force majeure-begivenhet er hovedårsaken til skaden, vil dette ofte innebære ansvarsfrihet. Force majeure er hjemlet i rettspraksis, og de fleste forsikringsavtaler inneholder en force majeure-klausul

Force majeure er en ekstraordinær, upåregnelig omstendighet utenfor partenes kontroll, for eksempel naturkatastrofe, krig og eksport- og importforbud. En force majeure-begivenhet kan føre til at partenes plikter i kontraktsforhold suspenderes, endres eller faller bort I noen land (USA, Storbritannia, Hong Kong, bl.a.) kan en force majeure-klausul generelt bare anvendes om den eksplisitt er en del av avtalen Hva er rettsvirkningene av en force majeure-klausul? Den gir ofte partene anledning til fristforlengelse eller heving av avtalen om hendelsen har vart i lengre tid (3 til 6 måneder) og varsel om force majeure er sendt avtaleparten • Force majeure-klausuler (vanlig og inntatt i NS) ‒ Uklare grenser for hva som utgjør force majeure ‒ Ofte uklare konsekvenser -og i alle tilfeller stor variasjon i praksis • Læren om bristende forutsetninger, avtl. §36 • Kontrollansvarunntaket ved erstatning for kontraktsbrudd, jf. for eksempel kjl. §27 og bofl. §35 entire agreement-klausul eller force majeure-klausul, men kun påpeke at det kan være et moment som taler for at hardship-klausulen må virke enerådende ved konflikt med bakgrunnsretten. 1.2.1 Utvalget av hardship-klausuler Det ville være svært omfattende å skulle foreta en empirisk undersøkelse og analyser For eksempel vurdere en avtale der et selskap er ment å sende varer til et fremmed land, men oppdager en krig har brutt ut og bestemmer seg for ikke å gjøre det. Hvis krigen er oppstått i et område som er i forhold til forsendelse, kan den force majeure klausul tilby beskyttelse for ikke å overholde avtalen

Korona, kontrakter og force majeure - Rett2

Coronaviruset som oppfyllelseshindring i kontrak

Force majeure er et eksempel på en sådan omstændighed. Aflysning er et udtryk for misligholdelse fra arrangørens side og derfor skal denne refundere billetten. I dette tilfælde af force majeure, er arrangøren fritaget for erstatningsansvar, men arrangøren kan ikke beholde det vederlag, køberen af billetten har betalt (forud) Force majeure er en klausul i kontrakter der man løses fra ansvar for mislighold ved en ekstraordinær hendelse, for eksempel ved naturkatastrofer. Varselet er utstedt å grunn av produksjonsreduksjonen og mangel på klarhet i hvilke tiltak som må til for å returnere Alunorte til normal drift, ifølge Hydro Utgangspunktet er at Koronaviruset kan falle innenfor force majeure etter bakgrunnsretten, også der det ikke fremkommer direkte av en force majeure-definisjon i kontrakten (epidemi/pandemi). Om det kan grunngi partenes fritak fra avtalerettslige forpliktelser er likevel avhengig av at viruset faktisk har forhindret eller påvirket utførelsen av slike kontraktsforpliktelser

Språket vårt. Når et ord brukes i en annen betydning enn den som ordet har, er misforståelsen garantert. Vi skal ta noen eksempler, og vi begynner med en kommentar i Aftenposten den siste uken i april. Da sto det i en vurdering av NRK-serien Skam: «Seriens force majeure er at den er realistisk. Force majeure-bestemmelser kan dermed påberopes for eksempel ved leveringsforsinkelser. De vil også kunne benyttes som begrunnelse for vederlagsjusteringer. Også i offentlige kontrakter kan dermed leverandørene påberope seg force majeure som følge av koronautbruddet De typiske eksempler på force majeure-situationer er udbrud af krig eller naturkatastrofer. Det vil i høj grad afhænge af udformningen og indholdet af den enkelte kontrakt, om udbruddet af COVID-19 udgør en ansvarsfrihedsgrund. Hvis kontrakten indeholder en force majeure-klausul, vil vurderingen afhænge af kontraktens ordlyd

Betydning af ordet Force Majeure forklaret på en nem måde. Der bruges også eksempler på brugen af ordet i diverse sætninger. Besøg siden her En epidemi som korona-viruset vil kunne anses som force majeure på to måter: 1) dels vil myndighetsvedtak som innebærer innskrenkninger, for eksempel at noen settes i karantene, kunne medføre at oppgaver ikke kan utføres, og 2) dels vil sykdomsutbrudd, for eksempel hos arbeidsstokken i en bedrift, i seg selv kunne være force majeure Hvis en aftale indeholder en force majeure-klausul, der ikke antager epidemier, karantæner eller isolationer pålagt af offentlige myndigheder som force majeure-begivenheder, er det tvivlsomt at force majeure kan gøres gældende i forhold til Covid-19 og konsekvenser heraf for parternes aftale

Ukens tips: Force majeure - Estate Nyhete

Følgen av at det foreligger en force majeure-begivenhet er at partene løses fra ansvar for mislighold i kontrakten. I klartekst betyr dette at man, for eksempel, ikke må betale for en hotellavbestilling. Spørsmålet er om utbruddet av covid19, og de påfølgende tiltakene regjeringen har satt i verk, er å anse som en force majeure-situasjon Koronaviruset kan påvirke fremdriften i et prosjekt negativt, for eksempel i form av forsinkede materialleveranser, sykefravær, karantene og andre smitteverntiltak m.m. Dette kan gi entreprenøren krav på fristforlengelse, jf. bestemmelsene om force majeure Coronavirus - er det force majeure? Normalt er der ikke stor interesse for bestemmelser om force majeure i en kontrakt. Men udbruddet af coronavirus, der allerede har forårsaget stor ustabilitet, er allerede blevet brugt som begrundelse for manglende leveringer. Vi sætter fokus på, om coronavirus rent faktisk er force majeure, og hvad det betyder Vad en force majeure-klausul innebär i det enskilda fallet beror på hur den har utformats - vilka specifika omständigheter som har tagits upp och hur liknande klausuler tidigare har tolkats. Dessa klausuler brukar emellertid tolkas snävt. Huruvida en pandemi som den vi nu upplever, skulle kunna leda till ett ökat användande av force majeure-klausuler och huruvida dessa sedan kommer att.

Force majeure i avtaleforhold - Langseth Advokatfirm

Avtaleregulert force majeure. Om det foreligger en force majeure-begivenhet som kan påberopes, vil virkningene dette får avhenge av en tolkning av avtalen mellom partene. En force majeure-bestemmelse inneholder ofte en opplisting av hvilke forhold som skal anses som en force majeure-begivenhet, eller eksempler på slike Det er kun bestemte hendelser som defineres som force majeure: Krig, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer og tilsvarende. Her er avgjørelsene du bør vite om dersom reisearrangøren. Force majeure (fransk for større kraft) (latin: vis major) er et punkt på kontrakter, som fritager en eller begge parter fra kontrakten ved en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over, som krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør at kontrakten bliver udført Typiske eksempler på force majeure er eksepsjonelle værforhold, slik som flom eller ekstremkulde, brann eller streik. LES OGSÅ: Lanserer ny artikkelserie for byggherrer. Ved forsinkelse som følge av force majeure kan det kreves fristforlengelse for egne arbeider eller leveranser, tilsvarende den forsinkelse som hendelsen har forårsaket Hur gör du om ditt avtal antingen saknar force majeure-klausul, eller om dina omständigheter inte omfattas av den force majeure-klausul som finns? Du är då i ett sämre läge rent legalt, eftersom avtalet i sig inte befriar dig från ansvar. Men det finns några möjligheter att kunna begränsa skadan: 1. Andra tillämpliga regleringar i avtalet

Forsvaret skal bistå i krise og krig

Force majeure er et anerkendt princip i dansk ret, Typiske eksempler på force majeure er krigsudbrud, oprør, indførelsesforbud og naturkatastrofer. Der skal dermed mindre til for at påberåbe sig en hardship-klausul end en force majeure-bestemmelse Force majeure er en utbredt klausul i kontrakter som typisk inntrer når en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll, slik som flom, krig, opprør og naturkatastrofer, hindrer én eller begge parter i å gjennomføre sine forpliktelser som er foreskrevet i kontrakten Der kontrakten har bestemmelser om force majeure, må det vurderes om bestemmelsene kommer til anvendelse i saken og i tilfelle hva virkningen av dette er. Det vanlige er imidlertid at leiekontraktene ikke inneholder en force majeure-klausul (standardavtalene inneholder ikke en slik klausul). Force majeure Er leietaker i en force majeure situasjon Force Majeure. En uvanlig og uforutsett hendelse utenfor vår kontroll, hvis konsekvenser ikke kunne vært unngått selv om alle mulige forhåndsregler hadde vært tatt. Generelle Vilkår for Befordring. Disse Generelle Vilkår for Befordring. Håndbagasj «Force Majeure-hendelse» betyr enhver av de følgende hendelsene som påvirker flere gjester og flere overnattingssteder: handlinger fra Gud, vulkansk utbrudd, (natur) katastrofe, brann, (krigshandlinger) krig, fiendtligheter eller lokal eller nasjonal nødsituasjon, invasjon, overholdelse av ordre eller forespørsel fra nasjonal, provinsiell, havnemyndighet eller annen offentlig myndighet.

Force majeure - Wikipedi

En leverandør, der vil påberåbe sig force majeure, har bevisbyrden for, at der er tale om en force majeure-begivenhed. Mange danske kontrakter indeholder en udtrykkelig force majeure-klausul, der typisk nævner en række force majeure-begivenheder, som f.eks. krig, oprør, naturkatastrofer, ildebrand og blokader eller ind- og udførselsforbud Kontrollansvar (også kalt objektivt ansvar med fritaksmulighet) handler om ansvaret en selger har ved forsinket levering (jf. Kjøpsloven § 27) og mangelfull levering (jf. Kjøpsloven § 40) Men her kan det være forbehold i avtalen som kan gjøre at dette ikke gjelder deg. Dette vil være en såkalt «force majeure»-klausul, som altså handler om omstendigheter utenfor arrangørens kontroll. - Mange store aktører har forbehold i sine vilkår om at de ikke refunderer billetter dersom årsaken er forhold utenfor arrangørens kontroll

Force majeure beskriver særlige omstendigheter som ikke er under menneskelig kontroll og som det derfor på forhånd er klart at mennesker ikke kan avverge.; Force majeure-hendelser er for eksempel krig, opprør, blokade naturkatastrofer, streik og lockout, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran og innbrudd.; Hendelsen må ligge utenfor den forpliktedes kontroll Et unntak fra dette gjelder når ytelsene påvirkes av ekstraordinære forhold utenfor partenes kontroll - force majeure-hendelser. Koronaepidemien er et eksempel på en slik force majeure-hendelse. NS-kontraktene regulerer partenes krav på fristforlengelse ved force majeure-hendelser Force majeure er fransk for «større krefter». Vulkanutbruddet på Island er en slik naturkatastrofe, og innebærer at fly- eller reiseselskap ikke lenger kan holdes ansvarlig for.

 • Robb stark actor.
 • Italias konge.
 • Urimelig definisjon.
 • Fernglas test jagd.
 • Globalis rent vann.
 • Tyrkisk linsesuppe grønne linser.
 • Sake på vinmonopolet.
 • Coop prix horten åpningstider påsken.
 • London oslo utested.
 • Hvorfor vil jeg ikke ha barn.
 • Levde det mennesker i istiden.
 • Dnt barn og barnefamilier 1999.
 • Grøt baby 3 mnd.
 • Revoir vivement dimanche replay.
 • Cheerleading braunschweig.
 • Nobelinstituttet ansatte.
 • Skotsk hjortehund til salgs.
 • Klinisk depresjon symptomer.
 • Destiny 2 characters list.
 • Body training program.
 • Trondheim k.
 • Tannenberg game.
 • Acciaio chirurgico piercing.
 • Hva kostet melk i 1966.
 • Bmw 3 serie sedan bagasjerom.
 • Battlefield 5.
 • Lunala ohne meisterball.
 • Hvem overtok makta etter robespierre.
 • Tim bendzko hinter dem meer.
 • Landmarkt erfurt cafe.
 • Willhaben wohnung traun.
 • Faktor 9 grunnbok.
 • Er det farlig å gå ned i vekt når man er gravid.
 • Real dr wackelzahn.
 • Forfulgt av barnevernet.
 • Pferdemarkt welsh pony.
 • Pergola aluminium freistehend.
 • Phantom thread filmweb.
 • Helsefremmende faktorer psykisk helse.
 • The call of cthulhu pdf.
 • How to download quicktime.